AUTO CONSUMO ENERGIA GRATIS PER LA SEVA LLAR

El 7 d’abril va entrar en vigor el RD 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, donant així continuïtat al Decret Llei 15 /2018 del passat mes d’octubre, amb el que s’eliminava “l’impost del sol”.

Els aspectes més destacats d’aquest RD són:

Àmbit d’aplicació:

A instal·lacions i subjectes acollits a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia elèctrica que es troben connectades a la xarxa de transport o distribució.

S’exceptuen les instal·lacions aïllades i els grups de generació utilitzats exclusivament en cas d’interrupció d’alimentació d’energia elèctrica de la xarxa elèctrica.

Classificació de Modalitats d’autoconsum:

  1. Autoconsum SENSE excedents: s’haurà d’instal·lar un mecanisme anti-injecció per evitar la injecció d’energia d’excedent a la xarxa de transport o distribució. Existirà el concepte de consumidor (A l’annex I del RD s’indiquen els tipus de sistema per evitar l’abocament)
  2. Autoconsum AMB excedents: Es podrà injectar energia d’excedent a la xarxa de transport o distribució. Existirà el subjecte consumidor i productor.
  • Acollits a compensació: cal que la font d’energia sigui renovable, la potència total de les instal·lacions de producció associada sigui inferior a 100 Kw, entre altres requisits. Poden compensar l’excedent d’energia, en la factura de la llum.
  • No acollits a compensació.

En qualsevol modalitat, el consumidor i el propietari de la instal·lació de generació, podran ser persones físiques o jurídiques diferents.

L’autoconsum podrà ser:

  • INDIVIDUAL: és un sol consumidor associat
  • COL·LECTIU: grup de varis consumidors que s’alimenten, previ acord, d’energia elèctrica que prové d’instal·lacions pròximes a les de consum i associades a aquests. Tots els consumidors d’autoconsum col·lectiu, hauran de tenir la mateixa modalitat d’autoconsum.

Els consumidors podran modificar la modalitat d’autoconsum un cop cada 12 mesos. Les instal·lacions d’autoconsum existents, prèvies al RD, passen a les noves modalitats previstes i podran modificar-la durant un any de l’entrada en vigor del RD.

Es podran instal·lar sistemes d’emmagatzematge, en tots els casos, quan disposin de les proteccions establertes.

“La potència màxima de l’inversor” es defineix com la potència instal·lada en instal·lacions fotovoltaiques

 Accés i connexió a la xarxa

Les instal·lacions sense excedents i les instal·lacions amb excedents de producció de potència inferior a 15 kW en sòl urbanitzat i que compti amb els serveis i dotacions que requereix la normativa urbanística, queden exemptes d’obtenir permisos d’accés i connexió.

Les instal·lacions de fins a 100 kW connectades a BT, el contracte d’accés amb la distribuïdora es realitzarà d’ofici per l’empresa distribuïdora.

Equips de mesura

– Únicament és necessari un equip de mesura bidireccional en el punt frontera, o un equip de mesura en cada un dels punts de frontera.
– Els autoconsums col·lectius, amb excedents no acollits a compensació amb varis contractes de subministrament hauran de comptar amb 2 equips: un per consum i un altre que mesuri la generació neta.
– En certs casos, es permet que el comptador s’ubiqui fora del punt frontera.

Règim econòmic

S’estableixen varies possibilitats en funció de l’autoconsum:

– Autoconsum amb excedents acollits a compensació: poden vendre l’energia o compensar mensualment excedents, mitjançant la valoració de l’energia horària excedentària (compensació simplificada).
– Autoconsum amb excedents no acollits a compensació: han de vendre els excedents al mercat.

L’energia d’autoconsum d’origen renovable, quedarà exempta de tot tipus de peatges i càrrecs.

Registre d’inscripció

Es crearà un registre, on s’inscriuran les instal·lacions d’autoconsum. Aquest registre serà telemàtic i gratuït mitjançant una declaració a través de la Generalitat de Catalunya.  En alguns casos serà automàtic.